Politique de confidentialité

PRIVACYVERKLARING

Wij nemen privacy zeer serieus. In overeenstemming met onze Gedragscode passen wij de volgende beginselen inzake gegevensbescherming en privacy toe:
Wij respecteren en beschermen de privacy en persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij zullen persoonsgegevens alleen gebruiken en verwerken voor zover dat nodig is voor onze doeleinden, en alleen op basis van uitdrukkelijke toestemming of een andere rechtsgrondslag.
Wij zullen specifiek, transparant en duidelijk zijn over wanneer, hoe en waar wij persoonsgegevens gebruiken.

Wij zullen ons houden aan de beginselen van “gegevensbescherming door ontwerp” en “gegevensbescherming door standaard”, en de gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de ontwikkeling van elk nieuw product of dienst evalueren.
Wij zullen ervoor zorgen dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is en zullen ons houden aan alle toepasselijke gegevensbewaringsschema’s en -voorwaarden.
In ons Privacybeleid wordt (transparant en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming – Verordening (EU) 2016/679), uiteengezet op welke basis wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten, onze producten koopt of contact met ons opneemt (hierna de “Diensten”). Lees het volgende zorgvuldig door om ons standpunt en onze praktijken inzake uw persoonsgegevens en de verwerking ervan te begrijpen.
Dit privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.


WIE ZIJN WIJ?
Deze website wordt beheerd en gecontroleerd door :
YUCAMMY SRL
Van-hoegaerdestraat 27, 1080 Brussel, België.
Ons BTW-nummer is: BE 0769.452.401
Om contact met ons op te nemen, kunt u ons bellen op 0487/60.30.52. of ons schrijven op het volgende adres YUCAMMY SRL – Rue Van-hoegaerde, 27, 1080 Brussel, België.
YUCAMMY is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
In het kader van dit Privacybeleid verstaan wij onder “persoonsgegevens” alle informatie die ons in staat stelt u te identificeren (hierna “Persoonsgegevens”). De Persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze Diensten omvatten:

ALGEMENE GEGEVENS :

 • Uw contactgegevens. Uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Automatisch verzamelde informatie. Technische informatie, waaronder uw IP-adres en browsertype en -versie, die wij bijvoorbeeld kunnen verzamelen wanneer wij cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën op onze website gebruiken om informatie over websitegebruik te verzamelen. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.
 • Informatie over uw gebruik van onze Online Diensten. Dit omvat gegevens over de pagina’s die u bezoekt en de producten en diensten die u leuk vindt.
 • Uw gegevens voor wedstrijden. Dit zijn de gegevens die wij verzamelen als u deelneemt aan een enquête, wedstrijd, spel of prijsvraag die wij aanbieden.
 • Uw mening. Meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses, evenals meningen over onze producten of evenementen, die u op onze website plaatst of online of via sociale netwerken met ons deelt.
 • Uw communicatiegegevens. Uw verzoeken of klachten, en alle andere gegevens die wij ontvangen wanneer wij met u communiceren via e-mail, telefoon, online of op sociale netwerken.
 • Informatie verzameld uit andere bronnen. Wij kunnen informatie verzamelen uit commercieel beschikbare bronnen, zoals gegevensaggregators en openbare databanken. Wij kunnen deze informatie (zoals uw namen, interesses en openbaar waargenomen gegevens) combineren met informatie die wij van u verzamelen om onze communicatie met u beter op u af te stemmen en onze diensten en producten te verbeteren. En wij kunnen u afzonderlijk om uitdrukkelijke toestemming vragen indien de wet dat voorschrijft.

BIJZONDERE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS :
Bijzondere categorieën van door u verstrekte Persoonsgegevens. Wij zullen ook gezondheidsgerelateerde informatie verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt in uw contacten met ons, bijvoorbeeld met betrekking tot voedselallergieën. Wij kunnen ook gezondheidsgerelateerde gegevens verzamelen over klanten die via onze klantendienst een reparatieverzoek indienen.

Wij zullen alleen gebruik maken van gezondheidsgerelateerde gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt en alleen met uw voorafgaande toestemming of zoals door u aangegeven en voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet. U kunt uw toestemming op elk moment weigeren of intrekken. Zie het gedeelte “Uw privacyrechten” hieronder.


HOE GEBRUIKEN WIJ DEZE INFORMATIE?

Wij verzamelen en gebruiken uw Persoonsgegevens voor de hieronder uiteengezette doeleinden. Voor zover wij al informatie over u hebben, kunnen wij die voor dezelfde doeleinden gebruiken.

 • Voor de uitvoering van het contract met u: Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om onze verplichtingen uit hoofde van een tussen u en ons gesloten overeenkomst na te komen en om u de door u gevraagde informatie en Diensten te verlenen, onder meer om uw verzoeken of klachten te verwerken. Wij kunnen het ook gebruiken voor het organiseren en beheren van een wedstrijd, spel of promotie waaraan u hebt deelgenomen, om deze te promoten en contact met u op te nemen als u wint.
 • Voor onze rechtmatige zakelijke belangen: Wij kunnen uw Persoonsgegevens (op geaggregeerde of individuele basis) zoals uw contactgegevens, elektronische identificatie en rekeninggegevens, gebruiken om reclame te maken voor onze producten en diensten en om contact met u op te nemen voor marketing- of verkoopdoeleinden indien u reeds een van onze klanten bent. Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor analyse en kwaliteitsverbetering van onze producten en diensten, alsmede om u als klant beter te begrijpen en u een betere gebruikerservaring te bieden. Dit stelt ons in staat persoonlijke profielen op te stellen en te beoordelen wat voor u interessant kan zijn. Wij kunnen ook de doeltreffendheid meten of begrijpen van de advertenties die wij aan u en andere consumenten aanbieden en de relevantie ervan verbeteren.
 • Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor andere legitieme zakelijke belangen, waaronder het genereren van geaggregeerde statistieken over gebruikers van onze Diensten, om te helpen bij beveiliging en fraudepreventie, om onze website en interne bedrijfsvoering te beheren (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistieken en enquêtes), om de integriteit van ons systeem te waarborgen (bijv. het voorkomen van hacking, spam, enz.), om u in staat te stellen interactieve functies van onze Diensten te gebruiken, om onze zakelijke en operationele bedrijfsvoering te vergemakkelijken, om ons bedrijfsbeleid en onze procedures te implementeren, om ons in staat te stellen bedrijfstransacties uit te voeren, zoals fusies, overnames, afstotingen en afsplitsingen.), om u in staat te stellen interactieve functies van onze Diensten te gebruiken, om onze zakelijke en operationele activiteiten te vergemakkelijken, om ons bedrijfsbeleid en onze procedures te implementeren, om ons in staat te stellen zakelijke transacties uit te voeren, zoals fusies, afstotingen, herstructureringen, overnames, faillissementen, overdrachten van activa of activiteiten, of soortgelijke gebeurtenissen, of voor andere legitieme zakelijke doeleinden toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 • Gebruik van informatie op basis van uw toestemming: Wij kunnen de Persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in de paragraaf “Bijzondere categorieën Persoonsgegevens” hierboven (zoals gezondheidsgerelateerde gegevens) gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet, maar zullen dit alleen doen nadat wij uw toestemming hebben ontvangen
 • Wij kunnen uw Persoonsgegevens, zoals uiteengezet in de paragraaf hierboven getiteld “Welke informatie verzamelen wij?”, gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen (op basis van uw profiel) per e-mail, SMS of andere elektronische middelen, maar zullen dit alleen doen nadat wij uw toestemming hebben ontvangen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken; voor meer informatie, zie het gedeelte “Uw privacyrechten” hieronder.
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: alle informatie waarnaar wordt verwezen in de paragraaf “Welke informatie verzamelen wij?” hierboven kan worden gebruikt om de juiste gegevens bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en andere wettelijke vereisten.

MET WIE DELEN WIJ UW INFORMATIE?
Wij delen uw Persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Dienstverleners en onderaannemers. Van tijd tot tijd doen wij een beroep op derden-leveranciers, waaronder :
 • Zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een contract met hen of de verlening van diensten namens ons;
 • Adverteerders en advertentienetwerken die deze gegevens nodig hebben om geschikte advertenties te selecteren en aan u te tonen. Wij verstrekken geen persoonlijk identificeerbare informatie aan onze adverteerders, maar wel samengevoegde gegevens om hen te helpen het type publiek te bereiken waarop zij zich willen richten (bijvoorbeeld vrouwen die in Parijs wonen). Wij behouden ons het recht voor de Persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld te gebruiken om ons in staat te stellen te voldoen aan de wensen van onze adverteerders bij het richten van hun reclame op deze doelgroep.
 • Analytics- en zoekmachineproviders, die ons helpen onze website te verbeteren en te optimaliseren.
 • In het kader van de verlening van hun diensten zullen externe dienstverleners namens ons Persoonsgegevens raadplegen, ontvangen, bijhouden of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners staan niet toe dat zij uw Persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden gebruiken. Zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, nemen wij commercieel redelijke stappen om van derden te verlangen dat zij uw Persoonsgegevens adequaat beschermen en deze uitsluitend verwerken in overeenstemming met onze instructies.
 • Partners. Wij kunnen u soms een Dienst aanbieden in samenwerking met partners (bijvoorbeeld co-sponsors of licentiehouders of distributeurs van onze merkproducten). Daarom zullen wij uw Persoonsgegevens aan deze partners moeten verstrekken. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zullen wij commercieel redelijke stappen ondernemen om van dergelijke derden te verlangen dat zij uw Persoonsgegevens adequaat beschermen en deze uitsluitend verwerken in overeenstemming met onze instructies of als gezamenlijke voor de verwerking verantwoordelijken. Wij zullen u op de hoogte stellen van een dergelijk delen van Persoonsgegevens en u de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken. Waar dit wettelijk vereist is, zullen wij u vooraf om toestemming vragen.
 • Rechterlijke bevelen en andere wettelijke vereisten. Wij maken uw Persoonsgegevens ook bekend indien de wet zulks vereist of in het kader van een onderzoek, wettelijke verplichting, gerechtelijke procedure of gerechtelijk bevel, of om onze rechten of veiligheid te beschermen, of de rechten of veiligheid van de website of onze gelieerde ondernemingen.
 • Bedrijfstransacties. Bovendien kan de informatie van onze klanten, met inbegrip van hun Persoonlijke Informatie, openbaar worden gemaakt in verband met een fusie, afstoting, herstructurering, overname, faillissement, afstoting, overdracht van activa of activiteiten, of soortgelijke gebeurtenis.
 • Met uw toestemming. Wij maken ook informatie over u bekend, waaronder Persoonsgegevens, aan derden aan wie u toestemming hebt gegeven of aan wie u hebt gevraagd dat wij deze bekendmaken.

COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN
Onze website maakt voor verschillende doeleinden gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.


ALS U JONGER BENT DAN 16 JAAR

Onze Online Diensten zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan dertien jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan dertien jaar, neem dan contact met ons op zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen om deze informatie te verwijderen.

Als je ouder bent dan dertien jaar maar jonger dan zestien, vraag dan toestemming aan je ouder of wettelijke voogd voordat je ons enige Persoonlijke Informatie over jou verstrekt.

INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS
In de meeste gevallen worden uw Persoonsgegevens verwerkt binnen de Europese Unie. Wij wijzen u er echter op dat wij Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen doorgeven en verwerken in andere landen dan het land waar u woont. De wetten van deze landen bieden mogelijk niet dezelfde mate van bescherming voor uw Persoonsgegevens. Wij zullen daarom trachten te waarborgen dat alle passende waarborgen zijn ingebouwd en dat alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd in verband met een dergelijke doorgifte, in het bijzonder voor Persoonsgegevens die buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven. Dit betekent dat wij alle wettelijk vereiste contracten zullen sluiten met de ontvangers van uw Persoonsgegevens, zoals de standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of een andere toezichthoudende autoriteit, indien van toepassing.


BEVEILIGING
Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de beveiliging van uw Persoonsgegevens adequaat wordt beschermd door passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen en dat uw Persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of toegang en accidentele of onwettige vernietiging of verlies.
Wij nemen maatregelen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot diegenen die toegang tot uw Persoonsgegevens nodig hebben voor een van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Wij zorgen er ook contractueel voor dat elke derde partij die uw Persoonsgegevens verwerkt, de vertrouwelijkheid en integriteit ervan eveneens waarborgt.

BEWAREN VAN GEGEVENS
Wij zullen uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, met inbegrip van wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.
Bij het bepalen van de geschikte bewaartermijn houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de gegevens, het potentiële risico van schade door onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, alsmede met de toepasselijke wettelijke vereisten.
Zo moeten wij bijvoorbeeld basisinformatie over onze klanten (met inbegrip van contactgegevens en financiële gegevens) bewaren tot zeven jaar nadat zij niet langer klant bij ons zijn.
In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen; zie het gedeelte “Uw privacyrechten” hieronder voor meer informatie.
In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw Persoonsgegevens anonimiseren (zodat zij niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u te hoeven informeren.

UW PRIVACYRECHTEN

Behoudens de vereisten van de toepasselijke wetgeving, hebt u de volgende rechten met betrekking tot ons gebruik en onze verwerking van uw Persoonsgegevens:

 • Recht op toegang tot uw Persoonsgegevens: U hebt het recht om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren, en om te controleren of wij deze gegevens rechtmatig verwerken.
 • Recht op rectificatie van uw Persoonsgegevens: u hebt het recht om rectificatie te vragen van onvolledige of onjuiste Persoonsgegevens die wij over u bewaren, maar het kan zijn dat wij de juistheid moeten verifiëren van nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt.
 • Recht op het wissen van uw Persoonsgegevens: U hebt het recht ons te vragen uw Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer wij geen goede reden hebben om ze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan (zie hieronder). Wij wijzen u er echter op dat wij niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek om gegevens te wissen om specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, zullen worden meegedeeld wanneer wij op uw verzoek reageren.
 • Recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken: U hebt het recht om ons gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer (i) u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist; (ii) het gebruik onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (iii) wij de Persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de relevante doeleinden, maar u deze nodig hebt om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens voor legitieme belangen en u wacht tot wij aantonen dat er legitieme redenen zijn om de relevante gegevens te blijven gebruiken.
 • Recht van bezwaar: voor zover wij ons beroepen op legitieme gronden om uw Persoonsgegevens te gebruiken, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten wij de verwerking stoppen, tenzij wij kunnen aantonen dat de dwingende legitieme gronden voor dergelijk gebruik zwaarder wegen dan uw rechten en belangen of indien wij de gegevens moeten verwerken om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Een klacht indienen: U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens in strijd is met dit Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving. Wij zouden het echter op prijs stellen als u zou proberen eventuele problemen eerst rechtstreeks met ons op te lossen.

Voor nadere informatie over uw rechten of over de wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door ons contactformulier in te vullen.

Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om uw identiteit te bevestigen en om uw recht op toegang tot uw Persoonsgegevens (of enig ander recht dat u mogelijk heeft) te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregel is bedoeld om ervoor te zorgen dat Persoonlijke Informatie niet wordt bekendgemaakt aan iemand die geen recht heeft op de ontvangst ervan. Wij kunnen ook contact met u opnemen om nadere informatie over uw verzoek te vragen, zodat wij u zo spoedig mogelijk kunnen antwoorden.

Wij proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren. Het kan langer dan een maand duren om te antwoorden als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen van de vertraging en van de status van uw verzoek.


ANDERE WEBSITES

Onze website kan op elk moment links bevatten van en naar websites van derden, zoals de websites van onze partners en klanten (zoals detailhandelaars die onze producten verkopen), sociale netwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Indien u een link volgt naar één van deze websites, gelieve er dan rekening mee te houden dat zij hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor deze sites of hun inhoud. Gelieve het privacybeleid van de sites in kwestie te raadplegen alvorens er Persoonlijke Informatie aan te verstrekken.

WIJZIGINGEN IN HET BELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra zij op de website zijn geplaatst.

CONTACT EN VERZOEKEN

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid of onze behandeling van uw Persoonsgegevens in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen door ons contactformulier in te vullen en de aard van uw verzoek aan te geven.